Enquisa sobre Alcohol e Drogas en España 2017/18

Sin título

13/12/2018

O consumo de todas as drogas, excepto o cannabis e o tabaco, estabilizouse nos últimos dous anos na poboación española de 15 a 64 anos, segundo despréndese da Enquisa sobre Alcol e outras Drogas en España (EDADES) 2017-2018, elaborada pola Delegación do Goberno do Plan Nacional sobre Drogas e que publicou o Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.

Os datos de EDADES 2017-2018 confirman que as drogas consumidas por unha maior porcentaxe de persoas son as legais. En primeiro lugar, o alcol (o 75,2% dos enquisados consumiuno no último ano; o 77,6% facíao en 2015) e en segundo lugar o tabaco (o 40,9% fumou tabaco no último ano, respecto ao 40,2% en 2015). Os hipnosedantes (con ou sen receita), son a terceira sustancia (11,1% actual por 12,0% en 2015) e en cuarto lugar sitúase o cannabis (11,0% por 9,5% en 2015).

O resto de drogas estudadas teñen unhas prevalencias de consumo no último ano por baixo do 2,5% (proporción de poboación que as consomen). A cocaína queda nun 2,2%; a éxtase nun 0,6%; os alucinógenos nun 0,4%; as anfetaminas nun 0,5% e a heroína nun 0,1%, o mesmo porcentaxe que os inhalables volátiles. Respecto das novas sustancias psicoactivas o 1,1% dos españois entre 15 e 64 anos di probalas algunha vez na súa vida.

As idades de inicio no consumo non presentan cambios reseñables. As sustancias legais (alcol e tabaco) son as que se proban a unha idade máis temperá. Os hipnosedantes son os que se comezan a consumir a unha idade máis tardía.

Respecto ao sexo, os hipnosedantes e os analxésicos opioides son as únicas sustancias cuxo consumo está máis estendido entre as mulleres (no último ano 14,1% fronte a 8,1% de homes para hipnosedantes e 7,4% fronte a 5,9% de homes para analxésicos opioides). No caso do cannabis a porcentaxe de homes que o consome duplica amplamente ao de mulleres (15,4% fronte a 6,6%) e no caso da cocaína esta diferenza por sexo mesmo chega a triplicarse (3,4% homes e 1,0% mulleres).

O patrón de policonsumo continúa estando moi estendido. Concéntrase en homes de 25 a 34 anos e inclúe moi frecuentemente (no 90% dos casos) o consumo de alcol e cannabis.

MENORES DE IDADE

Aumenta lixeiramente o consumo de drogas entre o grupo de poboación de 15 a 17 anos. No último ano, o 60% dos menores enquisados ha consumido alcol (58% na anterior edición da enquisa) e o 25,4% tabaco (20,6% en 2015).

O 14,3% dos menores de 18 anos consumiron cannabis no último ano (12,6% en 2015), cifra que duplica á porcentaxe de consumidores de cannabis maiores de 45 anos (7,8%).

Os hipnosedantes (con ou sen receita), alcanzan o 1,7% de prevalencia neste grupo de idade, mentres que estimulantes como a éxtase e a cocaína sitúanse no 0,6% e 1,5% respectivamente.

ADICCIÓNS COMPORTAMENTALES

En base á Estratexia 2017-2024 do Plan Nacional sobre Drogas inclúense preguntas relacionadas coas adiccións comportamentales, como é o uso compulsivo de internet e a ludopatía.

En relación ao uso compulsivo de internet, utilizouse como método de estimación a escala CIUS (Compulsive Internet Use Scale) cuxo análise permitiu observar que tanto en 2015 como en 2017 un 2,9% da poboación de 15 a 64 anos, aproximadamente 906.000 persoas, fixeron un uso compulsivo de internet.

Respecto ao xogo con diñeiro online: en 2017 o 3,5% da poboación de 15 a 64 anos xogou con diñeiro online no último ano. O perfil destes xogadores é o dun home, de 25 a 34 anos e o xogo máis practicado online son as apostas deportivas.

En relación co xogo con diñeiro presencial: en 2017 un 59,5% da poboación de 15 a 64 anos xogou con diñeiro presencial no último ano. Hai maior proporción de homes que de mulleres que xogan con diñeiro presencial, e este tipo de xogo está directamente relacionado coa idade da poboación, a maior idade máis persoas xogan con diñeiro de maneira presencial. Os xogos máis habituais son as lotarías ás que xogou unha maior porcentaxe de persoas (94%) seguidas das lotarías instantáneas cun 22,1% e as quinielas de futbol e/ou quinigol (16,4%).

Fonte: Plan Nacional de Drogas