Nosos dereitos

Nosos dereitos

A lei di

É importante que esteas ben informado/a e saibas cando están a atentar contra a túa intimidade. Según a LEI ORGÁNICA 15/1999, DO 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: 

Teño dereito a….

 • Que me informen da recollida dos meus datos.
 • Saber para que queren os meus datos.
 • Coñecer a identidade e dirección de quen os solicita, normalmente do responsable do tratamento dos meus datos ou o seu representante.
 • A negarme a proporcionalos, a non ser que unha lei me obrigue a iso.
 • Acceder a eles sempre que queira, rectificalos, cancelalos e opoñerme ao seu tratamento en determinadas circunstancias.

Os/as que me piden os datos están obrigados/as a…

 • Garantir a seguridade dos meus datos evitando que se perdan, manipúlense ou alguén acceda a eles sen autorización.
 • A pedir o meu consentimento para o tratamento dos mesmos.
 • A contestarme a todas as preguntas que lles expoña sobre a utilización dos meus datos.
 • A manter o segredo profesional respecto dos meus datos, mesmo cando as relacións con eles/as xaremataran.
 • Acancelar ou rectificar os meus datos nun prazo de 10 días no caso que eu o solicite.
 • A non utilizar os meus datos con outra finalidade distinta á que me ofreceron na miña captación.
 • A non proporcionar ou vender os meus datos a terceiros sen o meu consentimento.
 • A crear un ficheiro e notificalo á Axencia Española de Protección de datos ou á autoridade autonómica competente en protección de datos.

Datos especialmente protexidos ou tamén chamados datos sensibles.

 • Non poderán nunca obrigar a dar datos relativos á ideoloxía, a relixión, as crenzas, a orixe racial, a saúde ou a vida sexual.

Non se aplicará o devandito nos apartados anteriores

 • Cando o tratamento dos datos teña fins históricos, estatísticos ou científicos (por exemplo o censo ou o padrón).

Algúns conceptos a coñecer

Datos persoais

Son todos aqueles datos que nos identifican como individuos únicos e diferenciados dos demais ou que permiten identificarnos; así temos o noso nome completo, Documento Nacional de Identidade, a nosa propia imaxe recollida nunha foto, vídeo ou película, a nosa voz, as nosas pegadas dixitais, os datos referentes á nosa saúde ou á nosa estrutura corporal e mental, aqueles datos que revelen dalgunha forma a nosa ideoloxía, relixión ou crenzas, a nosa orientación sexual e algúns outros de uso menos frecuente ou de menor relevancia.

Somos persoas

Todas as persoas con independencia da nosa nacionalidade, que nos atopamos en España, temos dereito a que os nosos datos persoais non sexan revelados a ninguén, son da nosa exclusiva propiedade, de conformidade coa nosa Constitución e as leis que a desenvolven, entre outras, a LEI ORGÁNICA 15/1999, DO 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL, as cales nos garanten o dereito á protección de datos persoais, á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

A nosa Constitución e as leis tamén protexen os nosos datos persoais unha vez revelados aos demais por nós mesmos e/ou publicados por calquera medio, con ou sen o noso consentimento; permitíndonos controlar en todo momento o bo uso e a circulación dos mesmos.

Regra Xeral

Cada un/ha de nós é dono dos seus datos persoais e non está obrigado/a a facilitalos; quen queira utilizalos, debe pedirnos permiso, é dicir, ha de facelo co noso consentimento.

Excepción

Estamos obrigados/as a facilitar os nosos datos persoais cando unha Lei nos obrigue a iso de maneira clara e cunha finalidade concreta. Por exemplo: a Lei de Rexistro Civil obriga aos nosos pais/nai para facilitar os datos persoais dos seus fillos/as recentemente nados para incorporalos a un arquivo, co fin de identificalos/as e atribuírlles unha nacionalidade.

Dereitos para protexer os datos

Dereito de Información: Cando che soliciten os teus datos persoais por calquera medio oral ou escrito, tes dereito a que che informen sobre a necesidade da recollida, finalidade ou propósito desa recollida, consecuencias da túa negativa para dalos, da localización do arquivo que conterá os teus datos e da identidade da persoa responsable do funcionamento dese arquivo e especificamente deben informarche dos dereitos seguintes:

 • Silencio absoluto: Ninguén en ningún caso pode obrigarche a declarar datos referidos á túa ideoloxía, relixión ou crenzas persoais.
 • Consentimento expreso: Si tes máis de 14 anos, soamente mediante o teu consentimento ou autorización expresa e por escrito, poden solicitarche e usar os teus datos de carácter persoal que revelen a túa ideoloxía, relixión, crenzas, afiliación sindical, orixe racial, vida sexual ou datos referentes á túa saúde; só poden tratalo cando unha Lei o autorice expresa e claramente, por razóns de interese xeral e cunha finalidade concreta ou co teu consentimento.
 • Acceso: Posibilidade de coñecer os datos persoais que outros teñen arquivados ou recolleitos sobre ti, a orixe deses datos e as comunicacións ou traspasos que se fixeron a terceiros (outros á parte de ti e o responsable do arquivo ao que accedes), salvo as limitacións que a Lei impón para algúns arquivos oficiais. Rectificación Unha vez que accedes a coñecer os teus datos en poder doutros, tes dereito a que os rectifiquen no sentido que estimes conveniente.
 • Cancelación: En neste mesmo sentido, tes dereito a que os teus datos persoais sexan bloqueados, cancelados ou definitivamente borrados. Cando resulten excesivos para a finalidade para a cal foron recolleitos, inadecuados ou impertinentes.
 • Oposición: Tes dereito a opoñerte ao uso e circulación dos teus datos persoais obrantes en poder doutros/as e a opoñerte ás valoracións sobre determinados aspectos da túa personalidade, baseadas unicamente no tratamento dos teus datos persoais.

Cando alguén teña os teus datos sen que ti o saibas e ademais pretenda utilizalos, previamente debe informarche da existencia dese arquivo e da súa dirección, do seu contido, da identidade do responsable, da orixe dos datos ou de como os conseguiu e da posibilidade que tes de acceder a eles, opoñerte ao seu uso, rectificalos ou cancelalos. Esta obrigación de informarche non existe cando unha Lei o permita, cando os teus datos sexan tratados con fins históricos, estatísticos ou científicos ou cando por calquera causa xustificada resulte imposible informarche.

 • Seguridade: A persoa responsable do rexistro e do tratamento dos teus datos e quen traballe para ela, debe gardar segredo absoluto sobre o seu contido e telos gardados nun arquivo seguro, sen que calquera poida facilmente acceder a eles.

Importante: Cando a recollida dos teus datos se faga por escrito, mediante cuestionarios ou outros impresos, deberán figurar claramente no papel todos os dereitos que acabamos de expoñer, de tal forma que antes de escribir poidas lelos con tranquilidade e despois de entendelos, exercitalos no acto se o estimas conveniente, en función da situación en que te atopes. No caso da internet, debes ler con detemento as condicións de servizo e a política de privacidade. Ao final de cada formulario deberías atopar frases tipo como: Os datos persoais serán recolleitos e tratados no ficheiro (…), cuxa finalidade é (…), inscrito no Rexistro de Ficheiro de Datos Persoais da Axencia de Protección de Datos de … e poderán ser cedidos a (…), ademais doutras cesións previstas na Lei. O órgano responsable do ficheiro é ( nome e dirección).